Cyfle Swydd: Ymgynghorydd Gwleidyddol

Positif yw cwmni materion cyhoeddus mwyaf Cymru, ac rydym yn cynnig cyngor, gwybodaeth, deallusrwydd a chefnogaeth cyfathrebu i fusnesau a’r sectorau gwirfoddol a chyhoeddus. Rydym wedi gweithio gydag ystod o gyrff gwahanol o cwmnïau mawr, rhyngwladol i sefydliadau cymunedol bach ac mae ein gwaith wedi rhychwantu pob maes polisi. Rydym yn darparu cyngor, gwybodaeth a deallusrwydd arbenigol i gleientiaid ar bob agwedd ar fywyd gwleidyddol yng Nghymru ac yn cynnig ystod eang o wasanaethau. Rydym am gyflogi Ymgynghorydd Gwleidyddol a fydd yn rhan o’r tîm monitro a hefyd yn gweithio i gefnogi ein cleientiaid yn eu gweithgareddau materion cyhoeddus. Byddai gan yr ymgeisydd delfrydol ddiddordeb a phrofiad mewn gwleidyddiaeth a… Read More

Continue Reading

Cais – Eich maniffesto!

Wrth i ni edrych tuag at yr Etholiad Senedd nesaf rydym am greu Porth Polisi Positif newydd lle byddwn yn tynnu ynghyd maniffestos gan sefydliadau yng Nghymru, felly anfonwch nhw draw atom! Rydym am greu gofod cyhoeddus ar-lein lle gall sefydliadau a rhanddeiliaid gwleidyddol bori maniffestos ac ymgysylltu â’ch cwestiynau a’ch syniadau. Gallai hefyd fod yn gyfle ichi ddarganfod gofynion cyffredin â sefydliadau eraill yng Nghymru. Os hoffech i ni gynnwys eich maniffesto ar Borth Polisi Positif, anfonwch gopi at naomi@positif.cymru.

Continue Reading

‘Bore da’ – Gwasanaeth Cylchlythyr Dyddiol Newydd

Ar drothwy tymor newydd y Senedd, mae’n bleser gan Positif lansio ein gwasanaeth cylchlythyr dyddiol newydd ‘Bore da’. Bydd y gwasanaeth yn cynnwys crynodeb cyffredinol o ddigwyddiadau gwleidyddol allweddol dros y 24 awr ddiwethaf a rhagolwg o’r hyn i edrych amdano dros y diwrnod canlynol. O ystyried yr hinsawdd ansicr a’r anawsterau sy’n wynebu llawer o sefydliadau ar hyn o bryd, credwn fod derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau gwleidyddol a chyhoeddiadau polisi pwysig yn gwbl werthfawr. Peidiwch ag oedi i gysylltu â dafydd@positif.cymru os hoffech drefnu cyfnod prawf am ddim neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch.

Continue Reading

Newidiadau yn Positif…

Fel y gwyddoch i gyd, mae Positif yn sefydliad unigryw ac rydym yn wirioneddol falch o’r busnes rydym wedi’i adeiladu a’i ddatblygu dros y 14 mlynedd diwethaf a byddwn yn parhau i dyfu yn y blynyddoedd i ddod. Mae’r ychydig fisoedd diwethaf wedi rhoi amser inni fyfyrio ar y dyfodol a’r hyn yr ydym am i Positif edrych fel wrth symud ymlaen…. Gyda hynny mewn golwg, mae sylfaenydd Positif a’n Rheolwr Gyfarwyddwr a’n Cadeirydd, Daran Hill wedi penderfynu trosglwyddo awenau’r cwmni o fis Medi 2020 i Gyd-Rheolwr Gyfarwyddwyr newydd, Rhodri ab Owen a Naomi Williams. Ond peidiwch â phoeni, bydd Daran yn parhau i chwarae rhan allweddol yn y cwmni… Read More

Continue Reading

PANEL DRAFOD POSITIF THINKING

PWYSAU IACH: CYMRU IACH Dydd Mercher, 22ain Mai, 6pm, Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd Ym mis Ionawr 2019, lansiodd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething AC ymgynghoriad ar gynllun newydd Llywodraeth Cymru er mwyn ymrafael a phroblem iechyd cyhoeddus mwyaf Cymru – gordewdra. Mae Pwysau Iach: Cymru Iach yn amlinellu’r gweithredu sydd angen er mwyn helpu pobl Cymru i gynnal pwysau iach. Mae’r ymgynghoriad yn cau ar y 12fed o Ebrill 2019.  Bydd Positif Thinking yn cynnal panel drafod er mwyn ystyried ymatebion yr ymgynghoriad, gan edrych ar y 4 prif thema: Arweinyddiaeth a Galluogi Newid Amgylcheddau Iach Lleoliadau Iach Pobl Iach Bydd aelodau ein panel yn cynnwys Dr Dai Lloyd AC,… Read More

Continue Reading

Y Llinell Hanner Ffordd

Rydym nawr hanner ffordd trwy’r pumed Cynulliad ac mae Positif yn defnyddio’r cyfle i gynnal sesiwn drafod i gleientiaid ac eraill a diddordeb ar beth sydd ar y gweill dros y ddwy flynedd a hanner nesaf yng ngwleidyddiaeth yng Nghymru. Wedi ei arwain gan Positif, fe fydd dau brif ffocws i’r digwyddiad: Beth allem ddisgwyl gan lywodraeth Llafur dros y ddwy flynedd a hanner nesaf, gan gynnwys sylw am etholiad arweinyddiaeth Llafur Trafodaeth gyda Paul Davies AC, Ceidwadwyr Cymreig a Helen Mary Jones AC, Plaid Cymru, ar blaenoriaethau a heriau eu pleidiau dros yr un cyfnod. Gwahoddir chi i ymuno a ni yn Coffi Co ym Mae Caerdydd (bwyty Bosphorous… Read More

Continue Reading

Positif Thinking: Presgripsiynu Cymdeithasol – O’r cysyniad i’r presgripsiwn

Presgripsiynu Cymdeithasol – O’r cysyniad i’r presgripsiwn Dydd Mawrth 12fed Mehefin 2018 6yh – 8yh Canolfan Diwylliant a Chyfryngau, Sgwâr Loudoun, (CMC@Loudoun), Butetown, Caerdydd CF10 5HW Positif Thinking – fforwm trafod ar wleidyddiaeth a pholisi yng Nghymru. Rydym yn falch i gynnig y digwyddiad diweddaraf yn y gyfres hon yn rhad ac am ddim, sy’n agored i bawb. Ymunwch â ni ar gyfer ein seminar ble bydd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, Sophie Howe, Bethan Sayed AC a Jenny Rathbone AC ynghyd a chynrychiolwyr o’r Coleg Brenhinol Meddygon Teulu a Working Links ar banel i drafod sut mae presgripsiynu cymdeithasol yn cael ei weithredu yng Nghymru. Mynediad am ddim. Os gwelwch yn dda,… Read More

Continue Reading

Towards a more relevant politics

One of the better aspects of the fifth Assembly has been its ability to innovate and refresh proceedings. There has been a conscious effort to make business more contemporary and relevant. On the Committee side, founding a committee again to examine issues around European and external affairs could not have been more timely. It has also proven itself to be one of the most authoritative and relevant arms of the Assembly in terms of business. On a plenary level, other innovations have also been apparent on a Wednesday afternoon. The ability to ask Topical Questions has definitely perked things up and held the Welsh Government more closely and robustly to… Read More

Continue Reading

The Cold War

The cold war between the two Governments with jurisdiction over Wales continued this week, with Mark Drakeford offering a rather icy analogy over the stand off: “Welsh Finance Secretary Mark Drakeford said: “If I was trying to explain this to somebody who isn’t close to it all, I would say this: the UK government wants to take some responsibilities that are today held by the national assembly and put them in a freezer that would be held here at Westminster. The three issues we wanted to talk about today was how do those items get put in the freezer – who decides that’ll happen?” At the heart of the problem… Read More

Continue Reading