Fel y gwyddoch i gyd, mae Positif yn sefydliad unigryw ac rydym yn wirioneddol falch o’r busnes rydym wedi’i adeiladu a’i ddatblygu dros y 14 mlynedd diwethaf a byddwn yn parhau i dyfu yn y blynyddoedd i ddod. Mae’r ychydig fisoedd diwethaf wedi rhoi amser inni fyfyrio ar y dyfodol a’r hyn yr ydym am i Positif edrych fel wrth symud ymlaen….

Daran Hill

Gyda hynny mewn golwg, mae sylfaenydd Positif a’n Rheolwr Gyfarwyddwr a’n Cadeirydd, Daran Hill wedi penderfynu trosglwyddo awenau’r cwmni o fis Medi 2020 i Gyd-Rheolwr Gyfarwyddwyr newydd, Rhodri ab Owen a Naomi Williams. Ond peidiwch â phoeni, bydd Daran yn parhau i chwarae rhan allweddol yn y cwmni fel Uwch Ymgynghorydd wrth symud ymlaen a chefnogi cyfrifon cleientiaid allweddol.

Ar ei benderfyniad i gamu i lawr, dywed Daran: “Am y tair blynedd diwethaf rwyf wedi lleihau maint fy nghyfranddaliadau yn Positif ac wedi ymdrechu’n galed i helpu fy ffrindiau a’m cydweithwyr i ymateb i heriau newydd o ran nid yn unig gweithio yn Positif a thyfu Positif, ond i wneud penderfyniadau cyfrifol hefyd. Mae pawb rydw i’n gweithio gyda nhw wedi ymateb i’r her ac rwy’n hyderus y gall Positif symud ymlaen o dan reolaeth newydd, ffres ac arloesol.

“Ar ôl gweithio ym materion cyhoeddus am dros ddau ddegawd, a rheoli’r cwmni am bron i bymtheng mlynedd, rwyf wedi bod yn cynllunio ers cryn amser i wneud newidiadau. Fel y gŵyr llawer o bobl, fe wnaeth marwolaeth Carl Sargeant fy nharo’n galed iawn ac mae wedi gwneud imi ail-ystyried llawer o bethau dros yr un cyfnod tair blynedd. Yn wreiddiol, roeddwn wedi bwriadu gwneud newidiadau mawr ynghlwm wrth etholiadau Senedd 2021, ond mae argyfwng Covid ac ymateb cyfunol ac ystyriol y tîm yn golygu imi benderfynu gwneud y newidiadau hyn yn gynharach.

“Byddaf yn parhau gyda Positif Politics hyd y gellir rhagweld ac yn cynnig cyngor yn ôl yr angen ond nid wyf yn gyrru ac nid wyf yn hoffi seddi cefn. Mae drosodd i bobl eraill nawr i dyfu Positif a all ddod â’r brwdfrydedd, y dychymyg a’r archwaeth sydd ei angen ar y cwmni. Rwyf wedi arwain am bron i bymtheng mlynedd a gobeithio y gallant gyfateb neu ragori ar fy nghofnod! ”

Cyd-Rheolwr Gyfarwyddwyr Newydd: Rhodri ab Owen a Naomi Williams

Yn cymryd yr awenau gan Daran ac yn arwain y cwmni ar y cyd i’r dyfodol bydd hoelion wyth Positif, Rhodri ab Owen a Naomi Williams, sydd wedi gweithio gyda Daran a chydweithwyr dros y degawd diwethaf i fynd â’r cwmni o’i ddechreuadau bach, cynnar i’r cwmni materion cyhoeddus llwyddiannus y mae heddiw.

Mae Rhodri a Naomi wedi bod yn Gyfarwyddwyr a Chyfranddalwyr yn Positif ers 2017, gyda Rhodri wedi ymuno gyntaf yn 2010 a Naomi yn ymuno heb fod ymhell ar ei ôl yn 2011. Byddwch chi’n adnabod Rhodri fel Pennaeth Monitro ers 2015 ac yn arwain ar cleintiaid iechyd a gofal cymdeithasol a Naomi fel Uwch Ymgynghorydd ar draws nifer o feysydd polisi ond gyda ffocws allweddol ar gleientiaid mewn seilwaith, tai, yr amgylchedd ac addysg.

Wrth ddechrau ar eu swyddi newydd, dywedodd Rhodri a Naomi, “Fel sylfaenydd Positif dros 14 mlynedd yn ôl, rydym yn gwybod nad yw Daran wedi cymryd y penderfyniad i gymryd cam yn ôl yn ysgfan ac rydym am ddiolch iddo am y ffydd mae wedi dangos ynom ni wrth inni symud Positif ymlaen.

“Mae cleientiaid Positif yn hollbwysig i ni ac rydym am eich sicrhau, er y efallai bod y byd o’n cwmpas fod yn gythryblus ac yn ansefydlog ar hyn o bryd, mae’r newidiadau hyn yn golygu sefydlogrwydd a pharhad parhaus Positif a’r gwasanaethau a dderbyniwch gennym.

“Mae’r ddau ohonom, ynghyd â thîm cyfan Positif wedi gweithio’n galed yn ystod y blynyddoedd diwethaf i ddyblu nifer y cleientiaid sydd gennym a datblygu Positif yn gwmni materion cyhoeddus gyda’r nifer fwyaf o gleientiaid yng Nghymru ac yn edrych ymlaen at adeiladu ar yr hyn mae Daran wedi adeiladu yn y dyfodol. ”

Beth arall sy’n newid?

Susan Bowen – Cadeirydd y Cwmni & Rheolwr Swyddfa a Digwyddiadau

Susan Bowen

Mae Susan wedi gweithio yn Positif ers 2008, gyda’i rôl yn newid i gyd-fynd â’i chydbwysedd rhwng bywyd a gwaith. Daeth hefyd yn Gyfarwyddwr a chyfranddaliwr yn y cwmni o 2017.

Mae hi’n parhau fel Rheolwr Swyddfa a Digwyddiadau’r cwmni ond hefyd yn dod yn Gadeirydd Bwrdd Positif, gan ganiatáu iddi ganolbwyntio ei sgiliau trefnu a rheoli sylweddol ar dwf a datblygiad cwmni.

Dafydd Huw – Pennaeth Monitro & Chyfarwyddwr

Dafydd Huw

Ymunodd Dafydd â Positif yn 2016 (ond mae’n teimlo’n llawer hirach!) Ac mae wedi profi ei hun fel aelod gwerthfawr iawn a hynod broffesiynol o’r tîm. Cymerodd gyfrifoldebau ychwanegol o ran rheoli’r allbwn monitro yn 2019, ac o fis Medi 2020 ymlaen bydd yn Bennaeth Monitro newydd.

Mae Dafydd hefyd yn dod yn gyfranddaliwr ac yn Gyfarwyddwr Positif. Mae’n ymchwilydd profiadol ac ar ben hynny i gyd, mae’n ysgolhaig organ talentog!

Beryl Wichard – Ymgynghorydd

Beryl Wichard

Mae Beryl Wichard wedi bod yn aelod staff ffyddlon yn Positif ers blynyddoedd ac mae’n parhau fel Ymgynghorydd rhan amser yn y cwmni.

Mae hi’n ieithydd ac yn siarad chwe iaith yn rhugl. Mae ei phrofiad yn cynnwys blynyddoedd lawer yn y sectorau academaidd, undeb a chyhoeddus gan gynnwys y Brifysgol Agored, Undeb Myfyrwyr Caerdydd a Chyngor Dinas Caerdydd.

Darllenwch yr holl newidiadau diweddaraf yn ein cylchlythyr: